Sanskrit Class 10 – Chapter 1 – Quiz 1

10 Questions, each question is of 1 mark. No negative marking. Full Marks=10.

1. 
छात्रः पठति। सः पठति।

2. 
………………. सन्ति। (रोटिके, रोटिकाः, रोटिका)

3. 
……………….. विहरतः। (बालिका, बालिके, बालिकाः)

4. 
(ग) सिंहः गर्जति। …………… गर्जति।

5. 
(ख) गजौ चलतः। ………….. चलतः।

6. 
सः, तौ, ते। वृक्षाः फलन्ति। ……………. फलन्ति।

7. 
…………… चलन्ति। (नौका, नौके, नौकाः)

8. 
(घ) छात्रौ पठतः। ……………….. पठतः।

9. 
(ङ) गायकाः गायन्ति। ……………. गायन्ति।

10. 
………….. गर्जतः। (सिंहः, सिंहौ, सिंहाः)

About the Author: MakeToss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: