Home » Class 6 » Sanskrit Grammar Class 6

Sanskrit Grammar Class 6


अनुप्रयुक्त कारणम्
(Grammar)

1. वर्णविचारः

2. लिङ्गम्, वचनम् तथा पुरुषः

3. कारक

4. शब्दरूपाणि (संज्ञा के रूप)

5. धातु-रूपाणि (क्रिया के रूप)

6. सर्वनाम-शब्दा: शब्दरूपाणि  (सर्वनाम-शब्द के रूप)

7. संख्यावाचक-शब्दाः

8. समयलेखनम्

9. अव्ययाः

10. सन्धि-प्रकरणम्

11. प्रत्ययाः

12. वाक्यरचना तथा अनुवादः

13. अशुद्धिशोधनम्

14. प्रश्ननिर्माणम्


रचनात्मक कार्यम्
(Writing)

1. चित्रवर्णनम्/ अनुच्छेदलेखनम्

2. हिंदी/आङ्ग्लभाषा संस्कृतेन अनुवादः/निबन्ध-लेखनम्

9 thoughts on “Sanskrit Grammar Class 6”

Leave a Comment

error: