Home » Class 7 » Sanskrit Class 7 » Sanskrit Grammar Class 7 » Sanskrit Grammar Class 7

Sanskrit Grammar Class 7


अनुप्रयुक्त कारणम्
(Grammar)

1. वर्णविचारः

2. पद/शब्द-विचारः

3. कारक व उपपद विभक्तियाँ

4. शब्द-रूपाणि

5. धातुरूपाणि

6. सर्वनाम-शब्दा: शब्दरूपाणि

7. संख्यावाचक-शब्दाः

8. समयलेखनम्

9. अव्ययाः

10. सन्धि-प्रकरणम्

11. प्रत्ययाः उपसर्गाः च

12. वाक्यरचना तथा अनुवादः

13. अशुद्धिशोधनम्

14. प्रश्ननिर्माणम्


रचनात्मक कार्यम्
(Writing)

1. औपचारिक/ अनौपचारिक पत्रम्

2. चित्रवर्णनम्/ अनुच्छेदलेखनम्

3. हिंदी/आङ्ग्लभाषा संस्कृतेन अनुवादः/निबन्ध-लेखनम्

2 thoughts on “Sanskrit Grammar Class 7”

Leave a Comment

error: